Etik Kurul ve Yayın Politikası

ETİK POLİTİKASI

KAPU/Trakya Mimarlık ve Tasarım Dergisi, evrensel yayın kurallarına uygun şekilde yayın yapmayı ilke olarak edinmiştir. Bilimsel kurallar çerçevesinde hazırlanan çalışmalarda yayın sürecinin tüm bileşenlerinin; yayıncı, editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucuların etik ilkelere uymaları gerekir. Bu etik ilkeler Yayın Etiği Komitesi (COPE/Committee on Publication Ethics) (https://publicationethics.org/) tarafından hazırlanan ve açık erişimde yayınladığı kılavuzlara ve Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” (https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/mevzuat/bilimsel-arastirma-ve-etik-yonetmeligi.aspx) yönetmeliklerine göre hazırlanmıştır.

YAZARLARIN ETİK SORUMLULUKLARI
1. Yazar(lar), başka bir yayın organında yayınlanmış ya da yayınlanmak üzere gönderilmiş bir makalesini aynı anda KAPU/Trakya Mimarlık ve Tasarım Dergisi’ne göndermemelidir.

2. Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmalar özgün olmalıdır. Yazar(lar), makale yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru biçimde atıfta bulunmalı ve/veya alıntı yapmalıdır. Ayrıca görsel malzemeler için gerekli durumlarda, telif hakkı iznini almak yazarın sorumluluğundadır.
3. Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe katkı sağlamayan kişiler yazar olarak belirtilmemelidir. Yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.
4. Yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar ile ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği teşkil edebilecek durumlar ve ilişkiler açıklanmalıdır.
5. Değerlendirme sürecinde yazar(lar)dan makalelerine ilişkin bilgi ya da ham veri talep edilebilir.
6. Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili izinlerin ya da üzerinde araştırma yaptıkları katılımcıların onayının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.
7. Yazar(lar)ın, değerlendirme veya erken görünüm aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir hatayı fark etmesi durumunda bilgi verme, düzletme ya da geri çekme işlemleri için editörle/editörler kuruluyla iletişime geçme ve işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
8. Yazar(lar), etik kurul kararı gerektiren deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem gibi nicel ya da nitel yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı aldığını; etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı aday makalenin ilk veya son sayfasında ya da yöntem bölümünde belirtmeli, etik kurul kararını gösteren belgeyi makalenin başvurusuyla birlikte sisteme yüklemelidir.
9. Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler, içerikleri genişletilerek KAPU/Trakya Mimarlık ve Tasarım Dergisi’nde makale olarak yayınlanmak üzere teklif edilebilir. Makale daha önce bildiri, tez vb. olarak herhangi bir yerde sunulmuşsa, yazıya temel olan çalışma, kişi/kurumlarca desteklenerek ya da proje/araştırma desteğinden yararlanılarak hazırlanmışsa, dergi yazım formatındaki “Teşekkür ve Bilgi Notu” kısmında belirtilmelidir.
10. Yazarlar, metinde önyargı, genel görüş, argo, baskın kültür ve/veya kültürel varsayımlarından uzak durmalıdır.
11. Yazarlar hakemlerin değerlendirmelerine zamanında cevap vermelidir.

EDİTÖR, EDİTÖR YARDIMCILARI VE ALAN EDİTÖRLERİNİN ETİK SORUMLULUKLARI
1. Editörler tarafsızdır. Hakemlerin, yazar(lar)ın, araştırmacı, uygulayıcı ve okuyucuların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim gereksinimlerini karşılamaya, gerektiğinde geri bildirim vermeye, yayın sürecinde düzeltme, açıklama gerektiren konularda açıklık ilkelerine göre davranmaya çaba göstermelidir.
2. Editörler, makalelerin yayımlanmasına karar verirken, makalelerin özgün olmasına, bilimsel alanyazına, okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılara katkı sağlamasına özen gösterirler.
3. Editörler, çalışmaların özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerli ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde bulundurarak değerlendirme yaparlar.
4. Editörler, başvurusu yapılan çalışmaları ön değerlendirme aşamasına alır, hakem önerilerini göz önünde bulundurur, gerekmedikçe önceki editör(ler) tarafından verilen kararları değiştirmezler.
5. Editörler, derginin yayın politikaları arasında bulunan çift taraflı kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygular, hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutar, her makalenin tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.
6. Editörler, yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlar.
7. Editörler, makaleleri alan editörleri ve hakemlerin uzmanlık alanlarını dikkate alarak gönderir, değerlendirmelerin tarafsız ve bağımsız yapılmasını destekler.
8. Editörler, hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlar.
9. Editörler, makalenin tarafsız değerlendirilmesi için editörler, hakemler ve yazar(lar) arasındaki çıkar çatışması-çıkar birliği olup olmadığını gözeterek çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şeklide tamamlanmasını garanti eder.
10. Editörler, hakem havuzunun kapsayıcı olmasını sağlar ve sürekli geliştirir.
11. Editörler, akademik görgü kurallarına uymayan ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engeller.
12. Editörler, dergi yayın süreçlerini yayın politikaları ve kılavuzlara uygun işletilmesini sağlar, süreçte görev alanları yayın politikaları konusundaki gelişmelerden bilgilendirir, gerektiğinde eğitim programı hazırlar.
13. Editörler, yayın sürecinde görev alan herkesle etkili bir iletişim içinde olur, yayın politikalarının ve derginin gelişimi için belirli aralıklarla toplantılar düzenler.
14. Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.
15. Editörler, değerlendirilen çalışmalardaki kişisel verilerin korunmasını sağlar; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korurlar.
16. Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda katılımcılarının açık onayının belgelendirilmesini önemser, çalışmanın katılımcılarına ilişkin etik kurul onayı
gerektiği deneysel araştırmalarda izinleri olmadığında çalışmayı reddetmekle sorumludur.
17. Editörler; görevi kötüye kullanmaya yönelik şikâyetler olması durumunda, nesnel bir soruşturma yaparak, konuyla ilgili bulguları paylaşır.
18. Editörler, çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmeler içeren yargıların düzeltilmesini sağlamalıdır.
19. Editörler, yayınlanan makalelerin fikri mülkiyet hakkını korur, ihlal olması durumunda derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunurlar. Ayrıca yayımlanan makalelerin içeriğinin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi konusunda gerekli önlemleri alırlar.
20. Editörler, dergide yayınlanan çalışmalara yönelik tutarlı eleştirileri dikkate alırlar, eleştirilen makalelerin yazar(lar)ına yanıt hakkı tanırlar.
21. Editörler, yazar, hakem ya da okuyuculardan gelen şikâyetleri inceleyerek gerekli açıklamaları yapmakla yükümlüdür.

HAKEMLERİN ETİK SORUMLULUKLARI
KAPU/Trakya Mimarlık ve Tasarım Dergisi makale değerlendirme sürecinde yazar(lar)ın hakemleri, hakemlerin yazarları tanımadıkları çift taraflı kör hakemlik ilkesi uygulanır. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişim kuramaz; makale değerlendirme formları ve metin üzerinde belirtilen notlar ile düzeltme istemleri dergi yönetim sistemi üzerinden editörler aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Bu bağlamda KAPU/Trakya Mimarlık ve Tasarım Dergisi’ne başvurusu yapılan makaleleri değerlendirecek hakemler şu etik sorumlulukları taşımalıdır:
1. Hakemler yalnız uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.
2. Hakemler tarafsız olmalıdır; nesnel ve bilimsel değerlendirmeyi gizlilik içinde yapmalıdır.
3. Hakemler gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra yok etmeli, ancak yayınlandıktan sonra kullanmalıdırlar.
4. Hakemler değerlendirmeyi nesnel bir şeklide sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalı; uyruk, cinsiyet, dinsel inanç, siyasal görüş ve ticari kaygılar, değerlendirmenin tarafsızlığını bozmamalıdır.
5. Hakemler, değerlendirme sürecinde çıkar çatışması-çıkar birliği olduğunu anladıklarında, çalışmayı incelemeyi reddederek, editörleri bilgilendirmelidir.
6. Hakemler, akademik görgü kurallarına uygun biçimde yapıcı eleştiriler yapmalı; hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır.
7. Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidirler.
8. Hakemler, şüphelendikleri etik ihlaller konusunda editör(ler)ü bilgilendirmelidir.


YAYIN POLİTİKASI

KAPU/Trakya Mimarlık ve Tasarım Dergisi, DOAJ (Directory of Open Access Journals) / https://doaj.org/apply/transparency/) Açık Erişimli Dergiler Rehberini kullanmaktadır. Bilimsel yayıncılıkta şeffaflık ilkeleri referans alınmaktadır. Yayın politikası gereği derginin içeriğine herhangi bir ücret ödemeden çevrimiçi olarak erişilebilir. KAPU/Trakya Mimarlık ve Tasarım Dergisi herhangi bir ürün işleme ücreti ve makale gönderme ücreti talep etmez. Herkes derginin web sayfası üzerinden makaleleri görüntüleyebilir ve PDF formatında indirebilir.
Yaygın-süreli bir yayındır. Yılda iki kez yayımlanır.
KAPU/Trakya Mimarlık ve Tasarım Dergisi sistemine bir makale yüklendikten sonra değerlendirme süreci ve süresi olarak;
1. Ön Kontrol (4-6 hafta),
2. Değerlendirme (10-14 hafta arası)
3. Düzenleme (4 hafta) olmak üzere 3 aşamada ve en az 24 haftada gerçekleştirilmektedir.
Ancak tüm bu süreçler yoğunluğa bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Sisteme yüklenmiş çalışmalar, sadece ön kontrol süreçlerinde yazarlar tarafından geri çekilebilmektedir.

Aşamalar 

İşlemler

Azami

İşlem Süresi

Ön Kontrol Süreci 

Makalenin sisteme yüklenmesinden sonra ilk değerlendirme yapılarak makale sürecinin başlatıldığı ve kabul veya red kararının verildiği süreçleri içerir.  

Ön kontrolde gerçekleştirilecek işlemler;  

 • Dergi yazım formatı ve içeriğine uygunluk 
 • Makale Telif Hakkı Devir Formunun kontrolü,  
 • Makalenin intihal kontrolü (TURNİTİN vb. bir programla benzerlik oranı (En fazla %20) kontrolü, kaynaklar hariç) 
 • Makalenin uygun olmaması durumunda Red kararının verilmesi 
 • Uygunsa değerlendirme sürecinin başlatılması 

2-4 Hafta 

Değerlendirme Süreci 

 • Makalenin konu ile ilgili en az 2 hakemin (çift taraflı kör hakemin değerlendirmesi) görevlendirilmesi ve değerlendirilmesi 
 • Yazarlar tarafından düzeltmelerin yapılması ve son halinin verilmesi 
 • Eğer hakemler tekrar görmek isterse revize halinin hakemler tarafından değerlendirilmesi ve makalenin revize edilmesi 
 • Editör/Alan Editörleri tarafından makalenin son değerlendirmesi ve yayın düzenleme süreci kararının verilmesi (Kabul veya Red) vb. 
 • Editör ve Alan Editörleri tarafından makalenin “Hakem Değerlendirme” ve “Karar Verme” süreçlerini içerir. Makale değerlendirme sonuçları ‘Kabul’, "Küçük düzeltme", "Büyük düzeltme" veya "Red" şeklinde olabilir. Hakem kararlarına göre değerlendirme için ilave hakemlere makale gönderilebilir. 

8-10 Hafta 

Düzenleme Süreci 

 • Düzenleme sürecine geçen makaleler Teknik Editörler tarafından son kontrolün yapılması ve yayına hazır hale getirilmesi, 
 • Yayına hazır hale getirilen makalenin Yazarlar tarafından son kontrolünün yapılması, 
 • Makalenin WEB sayfasında yayınlanması ve duyurulması vb. 

4 Hafta 


Sorumluluk Reddi
KAPU/Trakya Mimarlık ve Tasarım Dergisi’nde yayımlanan yayınlardan yazarlar sorumludur. Derginin herhangi bir kurulu, yayımlanan yazılarda yer alan görüş ve düşüncelerden sorumlu değildir.

Telif Hakları
Makale gönderim aşamasında, yazar(lar) ile KAPU/Trakya Mimarlık ve Tasarım Dergisi arasında bir yayın anlaşması imzalanır. Bu anlaşma yayınlanan makalenin telif haklarını yazar(lar)a verir, dergi sisteminde yer alan “Telif Hakkı Devir Formu”nu doldurarak yayın haklarını ve bununla ilgili tüm ayrıcalıklarını KAPU/Trakya Mimarlık ve Tasarım Dergisi’ne devreder.

Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi
KAPU/Trakya Mimarlık ve Tasarım Dergisi’nde editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, ön değerlendirme ya da yayımlanmış bir makale ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda dergi web adresine e-posta yoluyla bildirilmelidir.

İntihal Değerlendirme Süreci
Yazarlar çalışmalarının içeriğinden sorumludur ve yazarların etik sorumlulukları başlığında sunulan ilkelere uymalıdır. Gönderilen çalışmalar iThentcate® (Plagiarism Detection Software) ve benzeri programlar ile intihal için (kaynaklar hariç) kontrol edilir. %20’den fazla benzerlik oranı olan çalışmalar dergi editör kurulu reddedilir.
Bu içerik 15.08.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 2551 kez okundu.